Những bản dịch dưới đây mới chỉ qua 1 lần edit nên có đôi phần khác với bản dịch chính thức của HPD48. List này CHƯA cập nhật đầy đủ tất cả các sản phẩm của team, mình sẽ cập nhật thêm khi có thời gian!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *